Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Dovoz a platba všeobecne:

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a to vrátane nákladov na doručenie tovaru ak nie je uvedené inak. A to buď formou dobierky v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

Dodacia lehota je cca 1-3 pracovných dní. Vo výnimočných prípadov sa táto doba dodania môže predĺžiť, maximalne však do 5 pracovných dní

Obchodné podmienky:

a:) Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy. Objednávka zaslaná elektronickou formou prostredníctvom objednávacieho systému na www.nikavlasy.com kupujúcim musí obsahovať minimálne:

Meno a priezvisko kupujúceho, poštovú adresu, emailovú adresu, vybraný tovar z katalógu a počet kusov objednávaného tovaru.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho s predávajúcim vo forme e-mailovej správy, alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho. V prípade, že predávajúci nemôže splniť objednávku kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti ihneď informovať. Kupujúci je oprávnený v takomto prípade od objednávky odstúpiť.

b.) Práva a povinnosti zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (daňový doklad, alebo dodací list slúžiaci i ako záručný list). Predávajúci ma právo zrušiť objednávku s kupujúcim v prípade porušenia obchodných podmienok i v prípade ak chovanie kupujúceho sa vymyká štandardu.

c.) Práva a povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci je povinný prevziať objednaný alebo zakúpený tovar, skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

d.) Neprevzaté zásielky. V prípade, že si zásielku kupujúci nemôže prevziať v stanovenom termíne, je povinný informovať predávajúceho o tom vopred. Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu teda poštovné a balné, prípadne ďalšie náklady. V prípade neprevzatia dobierkovej zásielky zákazníkom si www.nikavlasy.com vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu vo výške 5 €. Na túto čiastku mu bude vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Túto je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 14 dní. Ak sa tak nestane, bude voči nemu zahájené súdne a následne exekučné konanie. Ak si zákazník bude priať zaslať tú istú neprevzatú zásielku, www.nikavlasy.com bude od neho požadovať platbu vopred na účet. Pri konečnej cene bude však pripočítaný náklad spojený s vrátenou zásielkou. V tomto prípade bude zmluvná pokuta 5 € zrušená. Za určitých okolností si vyhradzujeme právo zverejniť celé meno neplatiča na www.nikavlasy.com,

e.) Závady, reklamácie a záruky. V zmysle občianskeho zákonníka je stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebovanie výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať Kupujúci je pri reklamovaní tovaru povinný zabezpečiť ochranný obal, predložiť dodací list, resp. faktúru a doložiť vyjadrenie s uvedeným dôvodom zrušenia kúpnej zmluvy. V opačnom prípade nemusí byť reklamácia uznaná. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od písomného doručenia a od doručenia poškodeného tovaru. Podľa charakteru vady predávajúci vyrieši reklamáciu jednou z troch možností a to jeho opravou, výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru. Bezdôvodné vrátenie, resp. výmena tovaru stanovená zákonom je 7 dní. Pozor takto vrátený, resp. menený tovar musí byť z hygienických dôvodov nepoškodený, nenosený a neskúšaný.Peniaze v plnej výške vraciame len za tovar, nie za poštovne náklady.Vratanie peniaze trva do 10dni .

f.) Ostatné. Kupujúci je povinný sám posúdiť vhodnosť použitia zakúpeného výrobku a sám preberá zodpovednosť za možné vzniknuté alergické reakcie a prípadné následky. Z hygienických dôvodov nie je možné u vlasových výrobkov tovar po použití, resp odskúšaní vymeniť resp. vrátiť. Jediné miesto kde si kupujúci môže bezpečne tovar vyskúšať je na predajnom mieste predávajúceho, kde sú k dispozícií produkty na to určené. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi a môžu sa mierne líšiť. Predávajúci si je vedomý, že odtiene ponúkaného tovaru môžu byť v ojedinelých prípadov mierne odlišné od skutočného odtieňa tovaru.

Spravidla to býva po zlom nastavení monitora, alebo tlačiarne kupujúceho.

Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.

MmExN